Home
  Webhosting
  Webdesign
  Forwarding
  Domein Check
     
  Portfolio
     
  FAQ
  Contact gegevens
  Contact formulier
     
  Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Garama Web Services

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Garama Web Services wordt gesloten.

2. Producten en diensten van Garama Web Services: de door Garama Web Services te exploiteren producten en diensten waarbij de door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van ťťn of meer producten of diensten van Garama Web Services.


2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Garama Web Services.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Garama Web Services niet bindend en niet van toepassing.


3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Garama Web Services gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Garama Web Services schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Garama Web Services heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.


4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het elektronisch bestelformulier is ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Garama Web Services.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beŽindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. Garama Web Services kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Garama Web Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Garama Web Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Garama Web Services het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.


6. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Garama Web Services zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.


7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Garama Web Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


8 Data/emailverkeer

1. Indien de gebruiker over het dataverkeer heen gaat mag Garama Web Services deze website blokkeren tot de nieuwe maand.

2. De prijs per extra GB bedraagt €4,-. (1GB = 1024MB)

9. Prijzen

1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Garama Web Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


10. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Garama Web Services.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Garama Web Services het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

4. Garama Web Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Garama Web Services kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Garama Web Services een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een toegezonden factuur.

8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Garama Web Services is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Garama Web Services een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Garama Web Services het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onmiddellijk aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.


11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Garama Web Services site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Garama Web Services van enige aanspraak.


12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Garama Web Services vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Garama Web Services.


13. Aansprakelijkheid

1. Garama Web Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Garama Web Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Garama Web Services kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Garama Web Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Garama Web Services.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Garama Web Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Garama Web Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Garama Web Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Garama Web Services.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Garama Web Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Garama Web Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Garama Web Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Garama Web Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Garama Web Services. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Garama Web Services als gevolg daarvan lijdt.


14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

1. Garama Web Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Garama Web Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Garama Web Services zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Garama Web Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Garama Web Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 125,- excl. BTW.


16. Reclamering

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Garama Web Services vervalt.

2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Garama Web Services.

3. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


17. Wijziging van de voorwaarden

1. Garama Web Services behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Garama Web Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing


19.Sub-hosting.

1. Het is niet toegestaan pakketten te verkopen als reseller onder uw eigen domein. Garama Web Services neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van sub-hosting onder uw domein heeft Garama Web Services het recht per onmiddellijke ingang uw account op te zeggen.

Aldus gelezen en goed bevonden, opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en accepteert deze voorwaarden door bestelling versturen te klikken in het online bestelformulier en deze per e-mail te verzenden aan Garama Web Services . Deze voorwaarden maken dan ook onverbrekelijk deel uit van het verzonden bestelformulier.

 
  Garama Web Services - Zuiderweg 3 - 3769AB Soesterberg - info@garama.nl